การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ส.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น) : 26,121,350
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 26,121,350
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 26,121,350
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 1.79
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 20.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 17 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2565
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 26,121,350 (หุ้น)

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้