การเข้าลงทุนในบมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การขายหุ้นบมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงวงเงินหุ้นกู้ การจัดสรร General Mandate และการเรียกประชุม EGM 2/2565

การเข้าลงทุนในบมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การขายหุ้นบมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงวงเงินหุ้นกู้ การจัดสรร General Mandate และการเรียกประชุม EGM 2/2565

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ส.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 ก.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 02 ก.ย. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 01 ก.ย. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ :
– การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
– รายการที่เกี่ยวโยงกัน
– การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. การเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ จากบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”)
2. การขายหุ้นสามัญ ในบริษัท พลัสเทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“PTECH”) จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่ TSR

______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.70 ของหุ้นทั้งหมดใน AS (“หุ้น AS”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย จากนายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้