แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปีเรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 ส.ค. 2565
มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้