การได้มาซึ่งสินทรัพย์ใน บจก. ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) บจก. ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) บจก. อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ และบจก. เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขาย SABUY-W2 ชุดใหม่ และการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ใน บจก. ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) บจก. ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) บจก. อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ และบจก. เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขาย SABUY-W2 ชุดใหม่ และการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 มิ.ย. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 08 ก.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 07 ก.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ :
– การเพิ่มทุน
– การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
– การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
– การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 80,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 80,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 80,000,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 5.59
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 29,907,205
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 29,907,205
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายอานนท์ชัย วีระประวัติ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 17,592,920
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 1.19
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.25
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 8,742,857
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.59
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 3,571,428
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.24
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 10 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (หุ้น) : 29,907,205

______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 มิ.ย. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 616,428,376
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 616,428,376
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 5.00 : 2.00
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) : 02 ก.ย. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 01 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 5.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2

______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
1. การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2. การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด และบริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี เป็นกรรมการ และนายแพทย์ฆนัท ครุฑกูล เป็นกรรมการอิสระ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้