การจัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับพันมิตร การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คุโม เรคคอน จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม และการจัดตั้งบริษัทย่อย

การจัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับพันมิตร การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คุโม เรคคอน จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม และการจัดตั้งบริษัทย่อย

ข้อสงวนสิทธิ์

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้