แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 06 มิ.ย. 2565
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญ
เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 892,857
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 892,857
นายธิติพงศ์ ฉัตรเตชะ
892,857
892,857
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คงเหลือ) (หุ้น) : 62,653,585
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 27 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 01 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น) : 1,785,714
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 60,867,871
สรุปผลรวม รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 62,653,585
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 1,785,714
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 60,867,871
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 49,999,992.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : –
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 49,999,992.00

___________________________________________________________________

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท นายวชิรธร คงสุข กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้