การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 3 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด และการจัดตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัท (แก้ไข)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 3 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด และการจัดตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัท (แก้ไข)

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 25 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น) : 1,785,714
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,785,714
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 892,857
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.06
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายธิติพงศ์ ฉัตรเตชะ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 892,857
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.06
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 27 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 01 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (หุ้น) : 1,785,714

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้