แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WB (F53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WB (F53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 01 มิ.ย. 2565
หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสามัญ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-WB
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) : 6,035,310
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย) : 4,226,511
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.055
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 7.347
วันใช้สิทธิ : วันที่ 31 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) : 6,367,247
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) : 8,327,681

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท นายวชิรธร คงสุข กรรมการบริษัท

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้