แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 17 พ.ค. 2565
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายวิศธิสิทธิ์ ยอดปัญญา
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 937,545
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 937,545
นายเอกพงศ์ โชติกมาศ 776,739 776,739
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 64,367,869
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 09 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น) : 1,714,284
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 62,653,585
สรุปผลรวม
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 64,367,869
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 1,714,284
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 62,653,585
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 47,999,952.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : –
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 47,999,952.00

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวชิรธร คงสุข
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้