แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-W1 (F53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-W1 (F53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 13 พ.ค. 2565
หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสามัญ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) : 42,623,797
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 15,680,568 (หน่วย)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.0549
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 3.08079
วันใช้สิทธิ : วันที่ 10 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) : 44,963,814
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) : 34,155,210

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวชิรธร คงสุข
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้