การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเข้าลงทุนใน บมจ. เธียรสุรัตน์ บจก. เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง และ บจก. ดับเบิ้ลเซเว่น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเข้าลงทุนใน บมจ. เธียรสุรัตน์ บจก. เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง และ บจก. ดับเบิ้ลเซเว่น

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 เม.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น) : 67,639,640
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 67,639,640
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 4,875,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.36
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : น.ส.สวิตา แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 3,064,285
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.22
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 3,064,285
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.22
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : น.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 3,064,285
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.22
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 5,000,357
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.37
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 48,571,428
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 3.57
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 06 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 67,639,640
(หุ้น)


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้