แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 12 พ.ค. 2564
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย) : 102,750,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 11 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2564
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) : 102,650,408
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย) : 99,592
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวชิรธร คงสุข
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้