แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 08 เม.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญ

เสนอขายให้แก่ : กรรมการและพนักงาน (ESOP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 45,000,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 2.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 25 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 21,505,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 23,495,000
สรุปผลรวม
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 45,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 21,505,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 23,495,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท) : 43,010,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) : 22,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) : 42,988,000.00

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่งกรรมการบริษัท : นายวชิรธร คงสุข

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้