แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีลาออก ชื่อตำแหน่ง CFO : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ : นาย
ชื่อ : อดิศร
นามสกุล : ถาวรธนสาร
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 16 พ.ค. 2564

แต่งตั้ง
ชื่อตำแหน่ง CFO : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ : นาย
ชื่อ : ณรงค์ชัย
นามสกุล : ว่องธนะวิโมกษ์
วันที่แต่งตั้ง : 16 พ.ค. 2564

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นายชัยรัตน์ สุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้