หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2564

หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2564

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(SABUY) ทุนเดิม (บาท) : 1,005,000,000.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,005,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 21,505,000
ทุนใหม่ (บาท) : 1,026,505,000.00
– หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,026,505,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-WA) จำนวน 21,505,000 หน่วย
แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,505,000 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) : 2.00
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : วันที่ 25 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย : 12 เม.ย. 2564