หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 30 สิงหาคม 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 30 สิงหาคม 2565

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ทุนเดิม (บาท) : 1,431,163,735.00
-หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,431,163,735
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
-หุ้นสามัญ (หุ้น) : 56,028,555
ทุนใหม่ (บาท) : 1,487,192,290.00
-หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,487,192,290
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
จัดสรรรให้ : นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ จำนวน 26,121,350 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 20.00
วันจองซื้อและชำระเงิน : วันที่ 17 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2565
จัดสรรรให้ : นายอานนท์ชัย วีระประวัติ จำนวน 17,592,920 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 28.25
วันจองซื้อและชำระเงิน : 23 ส.ค. 2565
จัดสรรรให้ : บุคคลในวงจำกัด 2 ราย คือ 1. บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง
จำกัด จำนวน 8,742,857 หุ้น 2. บริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,571,428 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 28.00
วันจองซื้อและชำระเงิน : 24 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย : 30 ส.ค. 2565