หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) MICRO 29 มี.ค. 2564 07 พ.ค. 2564
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SABUY 29 มี.ค. 2564 16 เม.ย. 2564
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) TTA 29 มี.ค. 2564 07 พ.ค. 2564
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) WORK 29 มี.ค. 2564 07 พ.ค. 2564
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SICT 29 มี.ค. 2564 16 เม.ย. 2564

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด

ขยายช่วงดำเนินการ


ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด

ขยายช่วงดำเนินการ


หมายเหตุ

1.Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

2.ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)

3.ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio
เป็นต้น