ความเห็นของที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อ หุ้นสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อ หุ้นสามัญในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อสงวนสิทธิ์

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้