กำหนดการใช้สิทธิของ SABUY-W1

กำหนดการใช้สิทธิของ SABUY-W1

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ

เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 28 ต.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : SABUY-W1
วันใช้สิทธิ : 10 พ.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 03 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 09 พ.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 2.41236
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) : 1 : 1.34719
วิธีการใช้สิทธิ : https://www.sabuytech.com
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 18 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณนงนุช เชยกลิ่น และคุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์
โทรศัพท์: 02-351-1801 ต่อ 5887, 5898
E-mail: custodian@daol.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์
ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้