การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในกรณีการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท โอมันนี่ และ กรณีการเข้าซื้อกิจการ บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (แก้ไข 2)

การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในกรณีการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท โอมันนี่ และ กรณีการเข้าซื้อกิจการ บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (แก้ไข 2)

ข้อสงวนสิทธิ์

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้