การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด โดย บริษัท สบาย สปีด จำกัด และการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพย์พอยท์ เซอร์วิส โดยบริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด

การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด โดย บริษัท สบาย สปีด จำกัด และการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพย์พอยท์ เซอร์วิส โดยบริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด

ข้อสงวนสิทธิ์

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้