การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

>> นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม
นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งมั่น
ที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate
Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่าง
มั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
คำนึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในทุกด้าน โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ดังนี้

สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร
ผมพยายามสร้างระบบ SABUY ecosystem เพื่อให้ ทุกคนมีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการซื้อ
ขายสินค้าหรือการชำระเงิน ซึ่งความสะดวกสบายนั้น ต้องมีความยั่งยืนอยู่ด้วย ผมจึงพัฒนาธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส
และ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เพื่อให้เราเติบโตไปอย่างยั่งยืนด้วยกัน
คุณวิรัช มรกตกาล
ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
บริษัทฯ ได้มีแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
การกำกับดูแลกิจการ
.
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่
สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผล
ประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะ
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ
หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีสิทธิภาพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร
ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น
ช่วยเหลือหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ในทุกด้านทั้งเพื่อสังคม
การกีฬา สุขภาพการรักษาพยาบาล สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความ
เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม
จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labor)
และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน
โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสีย
หายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และดำเนินการเยียวยา
ตามสมควร
ทั้งนี้เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการสร้าง
องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และจัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และ/หรือ โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสม
ตามศักยภาพของพนักงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและส่งเสริมโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ
นอกจากนี้ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการจัดอบรม
สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้จัดให้มีสวัสดิการ
ด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่
พนักงาน เช่น สวัสดิการเงินกู้พนักงาน และเงินช่วยฌาปนกิจ รวมทั้งจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำ
ปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพ
แวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถาน
ที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความ
ปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุข
ลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอา
รัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงให้การคุ้มครองพนัก
งานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใส่ใจต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตน
ได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิด
เผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้าความก้าวหน้าในอาชีพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมถึงมีการเปิด
ช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้า
อย่างรวดเร็ว และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรีบ
เจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้ากรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายได้อย่างทันเวลา รวมทั้งมีการจัดระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ
และดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
อนึ่ง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ได้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าให้
ได้รับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับ
มาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อย่างไรก็ดี การดำเนินการต่างๆ จะต้องอยู่บนหลักการที่ทำให้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแข่งขันได้ มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้า
และบริการที่ได้มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดี เช่น ตู้เติมเงินของบริษัทฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้การจ่ายชำระค่าบริการเข้าถึงแหล่งชุมชน ประหยัด
เวลา ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร เชื้อเพลิง ทดแทนการเดินทางด้วยระยะเวลาห่างไกลของลูกค้าเข้าสู่แหล่งชุมชนหรือหน้าร้านค้า หรือทดแทนการเดินทางจากพื้นที่ห่างไกลเข้าสู่ตัวเมือง รวมทั้งยังช่วยให้การเติมเงินเข้าโทรศัพท์
มือถือมีต้นทุนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้มากขึ้นเช่น การทดแทนการเติมเงินด้วยวิธีการขูดบัตร ลดกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเติมเงิน รวมถึงพนักงานขาย ที่อาจมีข้อผิดพลาดของ
มนุษย์ (Human error) เกิดขึ้น นอกจากนี้ ตู้น้ำซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังช่วยลดการเดินทางของผู้บริโภค ทำให้บริการน้ำดื่มรวมถึงขนมต่างๆ เข้าถึงในพื้นที่ปิด เช่นโรงงาน สำนักงาน ทำให้ผู้บริโภค
สะดวกและประหยัดเวลา เป็นต้น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของ
สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชนที่อาจได้รับ ผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
จำเป็นที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อคืนกำไรสู่สังคม และมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำในสิ่ง
ต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดการเผย
แพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับ
ทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้อย่างทั่วถึง