การปรับสิทธิของ SABUY-W1 (แก้ไข template)

การปรับสิทธิของ SABUY-W1 (แก้ไข template)

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ

เรื่อง : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SABUY-W1
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
การปรับสิทธิ
ลักษณะการปรับสิทธิ : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น) : 3.1852
ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น) : 3.08079
อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น) : 1 : 1.0203
อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น) : 1 : 1.0549
เหตุผลที่ปรับสิทธิ :
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผล ประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมโดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก
– เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
วันที่มีผลการปรับสิทธิ (แก้ไข) : 15 มี.ค. 2565
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์
ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับ