การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ Sabuy-ESOP2)

การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ Sabuy-ESOP2)

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 20 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 18 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
– จ่ายปันผลเป็นเงินสด
– การเพิ่มทุน
– การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 เม.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 เม.ย. 2564
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 14 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 132,250,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 132,250,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 132,250,000

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 102,750,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 102,750,000
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 10 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) : 28 เม.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 27 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SABUY-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 3.25
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี
จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 29,500,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 29,500,000
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) (แก้ไข) : 7.75
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้