การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2564 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP และการจำหน่ายหุ้น VDP

การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2564 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP และการจำหน่ายหุ้น VDP

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 มิ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 ส.ค. 2564 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 ก.ค. 2564 date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 ก.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ :
– การเพิ่มทุน
– การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม : ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
1. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
2. รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการจำหน่ายหุ้น บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 110,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 110,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 110,000,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 9.68
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 8.95
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 30 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 110,000,000
(หุ้น)

หมายเหตุ

บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต.ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้