ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

งบปี 60(31/12/60) งบปี 61(31/12/61) งบปี 62(31/12/62) งบปี 63 (Q2)(30/6/63)
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,583.61 1,772.68 2,261.07 2,389.07
หนี้สินรวม 517.79 395.91 807.29 894.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,065.82 1,376.77 1,453.78 1,494.29
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 680.00 887.98 887.98 887.98
รายได้รวม 1,140.03 1,327.78 1,279.37 719.57
กำไรสุทธิ (167.38) 85.29 61.10 46.27
กำไรต่อหุ้น (บาท) (55.51) 0.11 0.07 0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -10.91% 5.08% 3.03% 4.55%
ROE(%) -19.93% 6.98% 4.32% 6.71%
อัตรากำไรสุทธิ -14.68% 6.42% 4.78% 6.88%