โครงการปันน้ำใจ ผ่านสภากาชาดไทย

บริษัทฯ ได้มีนำตู้เติมเงินของบริษัทฯ ไปวางให้บริการที่สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวนสถานที่ละ 10 ตู้ และบริจาคตู้เติมเงินให้กับโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน 5 ตู้ โดยรายได้ที่เกิดจากการใช้บริการตู้เติมเงินดังกล่าวบางส่วนจะถูกแบ่งให้เป็นรายได้ของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเป็นการร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีช่องทางรายได้เพิ่มเติม และสามารถนำรายได้ดังกล่าวไปใช้กับกิจกรรมด้านสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้น