วิสัยทัศน์: เราขายสินค้าและบริการการชำระเงินสะดวกสบายกับทุกชุมชน

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดีมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภายโดยคำนึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในทุกด้าน โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR in Process)

บริษัทฯได้มีแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมและยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนจึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีตัวอย่างโครงการที่จัดทำแล้วเสร็จ และ/หรืออยู่ระหว่างการจัดดำเนินโครงการ ดังนี้