ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานขายและการตลาด

นางสาวทัศน์วรรณ บุญอนันต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

นายวชิรธร คงสุข

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย

นายประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ & B2B

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

นายวิรัช มรกตกาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน

นายสันติธร บุญเจือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ศิริ โภชนพาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลบิสเนส
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน