คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

รองประธานกรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุข

กรรมการบริษัท

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการบริษัท

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ