คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

รองประธานกรรมการบริษัท

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการบริษัท

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุขนาย

กรรมการบริษัท

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการบริษัท