คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุข

กรรมการบริษัท

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการบริษัท

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการบริษัท